Плотничные роботи Плотницкие роботи Плотничное справа Теслі

Загальні відомості про виробничий процес

Сукупність робіт, виконуваних працюючими, за допомогою знарядь виробництва й у строгій послідовності, у результаті яких з лісоматеріалів виходять вироби, називається виробничим процесом

Виробничий процес охоплює всі види робіт з обробки лісоматеріалів: сушіння, розкрій, склеювання, фрезерование. А також залезание шипів і вушок, свердління, довбання, шліфування, складання й обробку. Крім цього до виробничого процесу ставляться також роботи із транспортування лісоматеріалів і інших матеріалів, заготовок, деталей, роботи з укладання їх і др.

Під технологічним процесом розуміють сукупність виконуваних робіт, при яких лісоматеріал одержує якісні зміни й змінює свої розміри й форму. Транспортні, складські роботи й роботи з контролю в технологічний процес не входять. Технологічний процес є частиною виробничого процесу

У технологічний процес входить ряд стадій обробки. У свою чергу, кожна стадія обробки ділиться на ряд технологічних операцій

Технологічні операції виконує один робітник або група робітників на одному робочім місці. Технологічними операціями є сушіння, розкрій, фрезерование деревини й ін. Технологічні операції можуть бути прохідними й позиційними

Прохідна операція являє собою процес, при якім заготовка обробляється під час її безперервного переміщення повз різальний інструмент (поздовжньо-фрезерні верстати). Якщо заготовка, закріплена на верстаті, не пересувається, а в процесі обробки одержує рух інструмент, то така операція називається позиційної ( свердлення отворів на свердлильних верстатах).

Під робочим місцем розуміють частина виробничої площі, оснащеної механізмами (пристосуваннями, верстатом, бойком) і матеріалами, необхідними для виконання виробничої операції

Виробничим циклом називається час, потрібне для обробки виробу, від початку вступу лісоматеріалів у виробництво до моменту виходу готового виробу. Сумарний час, витрачене на обробку деталей, виробів, тобто на всі технологічні операції, називається технологічним циклом

Потік являє собою рух оброблюваних деталей у виробничому процесі

Технологічний процес виробництва виробів розробляється для кожного підприємства виходячи з наявного встаткування, матеріалів, виробничих площ, кваліфікації працюючих. На кожну деталь, складальну одиницю або виріб установлюють порядок і час їх обробки. При розробці переліку операцій по обробці деталей одночасно визначають устаткування, на якім буде виконуватися та або інша операція

Порядок черговості виконання операцій, характеристика встаткування, інструмента, пристосувань, застосовуваних при виконанні цих операцій, режим обробки, а також витрати праці із вказівкою кваліфікації робітників заносяться в технологічну карту. Карти становлять на кожну деталь, складальну одиницю, виріб. При розробці технологічного процесу слід урахувати сучасні вимоги до порядку побудови процесу: він повинен бути прямолінійним, тобто встаткування в цеху повинне бути розташоване у відповідній послідовності по ходу виконання технологічних операцій, для того, щоб заготовки оброблялися в певному напрямку без поворотних і петлеобразных рухів

Для виконання операції по обробці підбирають устаткування, що відрізняється високою продуктивністю, верстати з механізованою подачею, магазинним завантаженням, великою частотою обертання, з підвищеними швидкостями подачі. Параметри верстатів, ліній повинні відповідати запроектованому технологічному процесу виробництва. Робоче місце повинне бути організоване так, щоб на ньому було зручно працювати, руху були мінімальним і не викликали надмірної напруги й утоми. Матеріал, що підлягає обробці, повинен перебувати на такій висоті, щоб працівникові не потрібно було нахилятися за ним

Удосконалювання технологічного процесу й організації праці створює умови для механізації й автоматизації виробництва, які повинні охоплювати не тільки технологічні, але й транспортні операції

Потокова лінія являє собою ряд верстатів, установлених у порядку черговості виконуваних операцій і працюючих узгоджено з певним заданим ритмом по єдиному технологічному процесі

У напівавтоматичній лінії на відміну від потокової верстати зв'язані між собою транспортними засобами. Крім цього напівавтоматичні лінії можуть мати автоматичні механізми, що й укладають. При роботі такої лінії частина виробничого процесу вимагає особистої участі людини

В автоматичній лінії всі верстати зв'язані між собою транспортними засобами, і їх керування здійснюється єдиною автоматичною системою. У цій лінії обробка заготовок і їх пересування від верстата до верстата здійснюються автоматично, без участі робітників

При механізації й автоматизації процесу виготовлення столярно-будівельних виробів підвищуються вимоги до якості продукції, яка залежить від точності обробки й складання деталей, виробів з деревини, міцності, щільності й взаємної рухливості частин, що сполучаються, виробів. Деталі повинні мати задані кресленням розміри

Розміром називається числове значення лінійної величини в обраних одиницях виміру

Граничний розмір - це два гранично припустимі розміри. Між ними повинен перебувати, або, яким може бути рівний дійсний розмір. Граничний розмір, може бути найбільший або найменший. Найбільшим граничним розміром, є - більший граничний розмір. Найменшим розміром - із двох граничних розмірів, найменший розмір. При номінальній товщині бруска вікна 42мм і граничнім відхиленні 0,5мм найбільший граничний розмір становить 42 + 0,5 = 42,5мм, а найменший - 42 - 0,5 = 41,5мм.

Номінальний розмір - це розмір, щодо якого визначають граничні розміри і який служить початком відліку відхилень

Дійсним є розмір, установлений шляхом безпосереднього виміру із припустимою погрішністю. Обробку заготовки потрібно вести так, щоб дійсний розмір, наближався до номінального розміру. Допуск - це різниця, між найбільшим і найменшим граничними розмірами

При з'єднанні між деталями може утворюватися зазор або натяг. Якщо в шиповім з'єднанні розміри гнізда більше розмірів шипу, то між ними утворюється зазор, а якщо розміри шипу трохи більше розмірів гнізда, то при з'єднанні між ними утворюється натяг. Величини зазору й натягу в з'єднанні визначають ступінь посадки

 
Rambler's Top100